Wert

10 Euro, 100 Euro, 15 Euro, 20 Euro, 25 Euro, 30 Euro, 35 Euro, 40 Euro, 45 Euro, 5 Euro, 50 Euro, 55 Euro, 60 Euro, 65 Euro, 70 Euro, 75 Euro, 80 Euro, 85 Euro, 90 Euro, 95 Euro